หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาประจำปี 2557  
   
2
ประชุมสภาสสมัยสามัญ  
   
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
   
4
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
   
5
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  
   
6
วาระการประชุม สมัยแรก  
   
7
วาระการประชุม สมัยที่ 2  
   
8
วาระการประชุม สมัยที่ 3  
   
9
วาระการประชุม สมัยที่ 4  
   
10
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
11
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565