หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัดความพึงพอใจ
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศผลสอบราคาจ้าง"โครงการลงลูกรังปรับปรุง ผิวจราจร (บริเวณถนนเลียบคลองตาซัน) หมูที่  
   
2
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง "โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางสม  
   
3
ประกาศผลการสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เปิดซอง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  
   
4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนตุลาคม 2565  
   
5
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนพฤศจิกายน 2565  
   
6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนธันวาคม 2565  
   
7
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมกราคม 2566  
   
8
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566  
   
9
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เดือนมีนาคม 2566