รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
อำนาจหน้าที่กองคลัง
กองช่าง
อำนาจหน้าที่กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
    พึงพอใจการให้บริการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

E-service
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
    No Gift Polity

การสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Polity

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Polity

การเสริมสร้างวัฒนธรรม     องค์กร
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
     ดำเนินการป้องกันการทุจริต
     รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 พ.ศ.2562

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
[+] more  
 
 
[+] more  
 
ดูทั้งหมด
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาทันตสุขภาพเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค
   
การจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมวัดบ้านแค โดยในกิจกรรมได้มีการแจกรางวัล การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค การเล่มเกมส์ชิงรางวัล ฯ
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอผักไห่
   
เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่าง อบต.บ้านแค ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางเรือของประชาชนในตำบล
   
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแค
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแค ลงพื้นที่ป้องกันระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณวัดบ้านแคจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น
   
คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดในวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านแคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนภายในตำบลบ้านแค จำนวนทั้ง ๘ หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ร่วมกันป้องกันแนวเขตบริเวณวัดบ้านแค จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแค ในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับบริการประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือทราย กระสอบทราย โฟม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคได้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ดูทั้งหมด

รองนายก วิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านแค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค บริการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19

นายศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยรองนายกฯ พนักงาน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
 
 
 
 
e_service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่ิงร้องทุกข์
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ติดต่ออบต.บ้านแค
คลิก ผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายละเอียด  -
ติดต่อ  ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ Aurliepton
รายละเอียด   diamond slots online real money slots jackpotjoy slots..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ข่าวสารตลาดแรงงาน