รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาฯ
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน
    Tem of Reference:TOR

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
    พึงพอใจการให้บริการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

E-service
การเสริมสร้างวัฒนธรรม     องค์กร
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
     ดำเนินการป้องกันการทุจริต
     รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
   ต่อสาธารณะ

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้
   ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
   ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
   และผลประโยชน์ส่วนรวม
การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
ITA
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
[+] more  
 
 
[+] more  
 
ดูทั้งหมด
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
   
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง" เพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม"
   
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ มอบหมายรองนายกวิโรจน์ จำปาทอง และ รองนายกวิชาญ สุวรรณศิลป์ สั่งการให้พนักงานจ้างเหมาบริการ กองช่าง อบต.บ้านแค ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนสายหลักภายในตำบล
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค โดยการนำของรองวิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านแค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค บริการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค โดยการนำของนายศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยรองนายกฯ พนักงาน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit – ATK แบบเร่งด่วน ด้วยการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูก โดยทำการตรวจคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
   
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และได้ให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ดูทั้งหมด

รองนายก วิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านแค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค บริการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19

นายศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยรองนายกฯ พนักงาน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ดูทั้งหมด

นายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ มอบหมายให้รองนายกวิชาญ สุวรรณศิลป์ และทีมงานกองช่าง อบต.บ้านแค ร่วมกับวัดบ้านแค หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาท่อเมนน้ำประปาอุดตัน บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแค

อบต.บ้านแค ออกสำรวจความเสียหายเนื่องจากเหตุลมกระโชกแรงเมื่อคืนวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พบเสาหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 โค่นล้ม จำนวน 2 จุด บัดนี้ได้นำเสาออกจากพื้นที่แล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินของประชาชน

นายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าทำการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างสาธารณะที่ชำรุดภายในตำบล เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินของประชาชนตำบ้านแค

รับผิดชอบด้านงานบริการสาธารณสุข ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงในตำบล นำทีมโดย ท่านรองนายกวิโรจน์ จำปาทอง

กองช่าง อบต.บ้านแค ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดบริเวณ หมู่ที่ 3 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนภายในตำบล

ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.บ้านแค ออกสำรวจและตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟภายในตำบล เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลบ้านแค โดยการนำของท่านรองนายกวิชาญ สุวรรณศิลป์
[+] more
 
 
 
 
 
 
e_service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่ิงร้องทุกข์
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ติดต่ออบต.บ้านแค
คลิก ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมตะกร้าสาน
รายละเอียด  ตะกร้าสานใส่ผลไม้ บรรจุอาหารไ..
ติดต่อ  กลุ่มหัตถกรรมเส้นสาน หัวหน้ากลุ่ม : คุณ อัจฉรา ศึกษาชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังห..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ Biardjard
รายละเอียด   how to buy cialis..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ข่าวสารตลาดแรงงาน