รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาฯ
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน
    Tem of Reference:TOR

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
    พึงพอใจการให้บริการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

E-service
การเสริมสร้างวัฒนธรรม     องค์กร
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
     ดำเนินการป้องกันการทุจริต
     รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
   ต่อสาธารณะ

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้
   ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
   ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
   และผลประโยชน์ส่วนรวม
การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
ITA
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "วันรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง" เพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มายังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม"
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ มอบหมายรองนายกวิโรจน์ จำปาทอง และ รองนายกวิชาญ สุวรรณศิลป์ สั่งการให้พนักงานจ้างเหมาบริการ กองช่าง อบต.บ้านแค ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนสายหลักภายในตำบล
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค โดยการนำของรองวิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านแค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค บริการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค โดยการนำของนายศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยรองนายกฯ พนักงาน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit – ATK แบบเร่งด่วน ด้วยการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูก โดยทำการตรวจคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565


   
   
   
 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และได้ให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565


   
   
   
 
การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค 13 มกราคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565


   
   
   
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.บ้านแค ร่วมกับกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลบ้านแค ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคร่วมกับอำเภอผักไห่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังอาการจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
โครงการบ้านแคแอโรบิคแบบยั่งยืน ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ด้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย