รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บ้านแค
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
ตัดหญ้า งานบริการสาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565


   
   
   
 
การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค 13 มกราคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565


   
   
   
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565


   
   
   
 
อบต.บ้านแค ร่วมกับกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลบ้านแค ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคร่วมกับอำเภอผักไห่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังอาการจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
โครงการบ้านแคแอโรบิคแบบยั่งยืน ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ด้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ.หอประชุมอำเภอผักไห่
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ให้ความรู้ประชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
อาชีพเกษตรกรรม
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
อาชีพการทำอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) บริเวณวัดบ้านแค โรงเรียนวัดบ้านแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค และชุมชนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย