รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บ้านแค
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   

 
 
 
 
     
 
 
 
 

แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

*************************

๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีแนทางดังนี้
           ๑.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปีเพื่อเป็นการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
           ๑.๒  สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล  สนับสนุนการดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้าน                 
           ๑.๓  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  และระบบชลประทาน   โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
           ๑.๔  ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค  วิชาการเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงการสร้างพื้นฐาน  ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแค
           ๑.๕  ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
           ๑.๖  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน  ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแคให้ครอบคลุมและทั่วถึง
           ๑.๗  ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแค  ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
           ๑.๘  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางเข้าสู่ตำบลบ้านแคได้อย่างสะดวก

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
          
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้         ๒.๑  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้า  จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
           ๒.๒  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
           ๒.๓  ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           ๒.๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

๓.  นโยบายด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคจะส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ตำบลบ้านแคเป็นชุมชนที่ปลอดภัย  น่าอยู่  และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้
           ๓.๑  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
           ๓.๒  ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
           ๓.๓  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
           ๓.๔  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
           ๓.๕  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

๔.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
            
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้
            ๔.๑  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
            ๔.๒  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านแคมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆ  พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด  และโรคติดต่อ  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
            ๔.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านแค  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 
            ๔.๔  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลบ้านแคตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
            ๔.๕  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการบำบัด  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
            ๔.๖  สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
            ๔.๗  รณรงค์สร้างจิตสำนึก  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

๕.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา
            
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทาง  ดังนี้
             ๕.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
             ๕.๒  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
             ๕.๓  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
             ๕.๔  ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
             ๕.๕  ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่
             ๕.๖  ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลบ้านแค  เช่น  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีลอยกระทงฯลฯ
             ๕.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  ขนบธรรมเนียมประเพณี
             ๕.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น๕.๙  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา  และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง  ๆ  ร่วมกัน

๖.  นโยบายด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
             
๖.๑  ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ 

๗.     นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังนี้
              ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก  ๆ  ด้าน  ได้แก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน  โดยการ  “ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมปฏิบัติ  และร่วมรับผลประโยชน์  เพื่อประชาชนชาวตำบลบ้านแค”
              ๗.๒  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น  ๆ  ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
              ๗.๓  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์  สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
              ๗.๔  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีการทำงาน  โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
              ๗.๕  สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล  และค่าตอบแทนแนวใหม่  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน  โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
              ๗.๖  เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
              ๗.๗  สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ  และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
              ๗.๘  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ  และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
              ๗.๙  บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
              ๗.๑๐  ซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
              ๗.๑๑  ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  ให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง  ๆ
              ๗.๑๒  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานขอพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลบ้านแค