รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
อำนาจหน้าที่กองคลัง
กองช่าง
อำนาจหน้าที่กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

E-service
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
    No Gift Polity

การสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Polity

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Polity

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการดำเนิ
   การป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
  หัวข้อข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแค
  รายละเอียดข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแค ******************** ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ที่จะ ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแค ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,796.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 11,184.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 204.00 ตร.ม. พร้อมงานปูลาดปรับปรุงพื้นผิวจราจรตามที่ระบุในรูปแบบการก่อสร้าง ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.บ้านแค พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน 4,๕55,๐๐๐ บาท (-สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับผู้ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแค และไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ๖. ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ (๑) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (๒) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๗. เป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าโครงการละ 2,277,5๐๐.- บาท /กำหนด... - ๒ – กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ระหว่างเวลา 10.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ภายในวันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา ๑๖.๓๐ น. www.gprocurement.go.th และทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ 3,๐๐๐.- บาท (-สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ระหว่างวันที่ 3 – 17 สิงหาคม ๒๕๕8 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๙-๒๖๑๗ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.thailocaladmin.go.th ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 (นายศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
   
  [แนบไฟล์] :