รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บ้านแค
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ การผังเมือง
        
แนวทางการพัฒนา
-  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ
-  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
-  การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
-  การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
-  พัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         
         
แนวทางการพัฒนา
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  และวัฒนธรรมในชุมชน
-  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        
 แนวทางการพัฒนา
-  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
-  สนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต            
         
แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
-  การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม              
          
แนวทางการพัฒนา
 -  การกำจัดและจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว          
            แนวทางการพัฒนา
-  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
-  การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
-  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
-  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ      
           
แนวทางการพัฒนา
-  การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง
-  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้