รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บ้านแค
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

ลักษณะที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลบ้านแค  อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ตามถนนสาย ป่าโมก- สุพรรณบุรี

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ   ดังนี้

ทิศเหนือ

จดตำบลเอกราช        อำเภอป่าโมก          จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้ จดตำบลกุฎี             อำเภอผักไห่          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
ทิศตะวันออก

จดตำบลเอกราช        อำเภอป่าโมก          จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก จดตำบลโคกช้าง-ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาพภูมิอากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภาคกลาง

เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค มีเนื้อที่ ๕.๕๐ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓,๖๘๙ ไร่

 ประชากร    จำนวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร
จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค   มีจำนวนทั้งหมด  ๓,๓๖๓   คน จำแนก เป็นเพศชาย ๑,๕๗๖ คน   เพศหญิง   ๑,๗๘๗ คน  และมีความหนาแน่นประชากร เท่ากับ  ๖๐๔.๓๖  คน/ตารางกิโลเมตร

 สภาพทางเศรษฐกิจ  อาชีพประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ป่าไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ป่าไม้ในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์

การศึกษา  

                  โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน  ๑   แห่ง

                  การศึกษานอกระบบ                                    จำนวน   ๑   แห่ง

                  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จำนวน   ๑   แห่ง

                   อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                      จำนวน   ๑   แห่ง

         มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน.ประจำตำบล       จำนวน   ๑  แห่ง       

 

สภาพทางสังคม               
การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค  จำนวน ๑ แห่ง   มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด   ๓   คน

 

การเมืองการปกครอง  มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีนาย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค

การสื่อสารมีระบบเสียงไร้สายประจำตำบลทั้ง ๘ หมู่บ้าน  

ระบบประปา   มีประปาหมู่บ้าน  ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน

ระบบการไฟฟ้า   มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  จำนวน  ๙๘๗  ครัวเรือน

การใช้ที่ดิน   มีการทำนาปลูกข้าวนาปีและนาปรัง

การท่องเที่ยว    มีสถานที่ท่องเที่ยว  คือ วัดบ้านแค  นมัสการหลวงพ่อพร