รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
อำนาจหน้าที่กองคลัง
กองช่าง
อำนาจหน้าที่กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

E-service
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
    No Gift Polity

การสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Polity

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Polity

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการดำเนิ
   การป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

ลักษณะที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลบ้านแค  อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ตามถนนสาย ป่าโมก- สุพรรณบุรี

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ   ดังนี้

ทิศเหนือ

จดตำบลเอกราช        อำเภอป่าโมก          จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้ จดตำบลกุฎี             อำเภอผักไห่          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
ทิศตะวันออก

จดตำบลเอกราช        อำเภอป่าโมก          จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก จดตำบลโคกช้าง-ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาพภูมิอากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภาคกลาง

เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค มีเนื้อที่ ๕.๕๐ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓,๖๘๙ ไร่

 ประชากร    จำนวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร
จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค   มีจำนวนทั้งหมด  ๓,๓๖๓   คน จำแนก เป็นเพศชาย ๑,๕๗๖ คน   เพศหญิง   ๑,๗๘๗ คน  และมีความหนาแน่นประชากร เท่ากับ  ๖๐๔.๓๖  คน/ตารางกิโลเมตร

 สภาพทางเศรษฐกิจ  อาชีพประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ป่าไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ป่าไม้ในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์

การศึกษา  

                  โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน  ๑   แห่ง

                  การศึกษานอกระบบ                                    จำนวน   ๑   แห่ง

                  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จำนวน   ๑   แห่ง

                   อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                      จำนวน   ๑   แห่ง

         มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน.ประจำตำบล       จำนวน   ๑  แห่ง       

 

สภาพทางสังคม               
การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค  จำนวน ๑ แห่ง   มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด   ๓   คน

 

การเมืองการปกครอง  มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีนาย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค

การสื่อสารมีระบบเสียงไร้สายประจำตำบลทั้ง ๘ หมู่บ้าน  

ระบบประปา   มีประปาหมู่บ้าน  ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน

ระบบการไฟฟ้า   มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  จำนวน  ๙๘๗  ครัวเรือน

การใช้ที่ดิน   มีการทำนาปลูกข้าวนาปีและนาปรัง

การท่องเที่ยว    มีสถานที่ท่องเที่ยว  คือ วัดบ้านแค  นมัสการหลวงพ่อพร