รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บ้านแค
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

วัดบ้านแค

         วัดบ้านแค  ตั้งอยู่ที่ ๔๘ บ้านแค ถนนป่าโมก –  ผักไห่ หมู่ที่ ๖  ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๙๓  มีที่ดินธรณีสงฆ์   จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๑๑๕๗๗
         วัดบ้านแค  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐  วัดบ้านแคหรือวัดแค ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้น ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณวัดมีโรงเรียนประถมศึกษา  และสถานีอนามัย ศูนย์เด็กเล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร
ปูชนียวัตถุ   มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๕ นิ้ว สูง ๖๐  นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖  พระประธานประจำศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๕  นิ้ว  สูง  ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๐


อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๖ป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น  เดียว

กุฎิสงฆ์  จำนวน  ๙  หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกไม้

---------------รอรูป-----------------------

---------------รอรูป-----------------------

หอสวดมนต์  กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญการกุศลจำนวน  ๓ หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง