รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
ศูนย์ดำรงธรรมอบต.บ้านแค
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

-ว่าง-

ปลัด อบต.บ้านแค


นางสาวนิตยา  วุฒิ

รองปลัด อบต.บ้านแค


-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านแคนางสาวจิรภัทร  ผ่องอุบล

นางสาววิมลมาลย์  จิตปลื้ม

นางเจนจิรา  มานะศรี

นักทรัพยากรบุคคล

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา


-ว่าง-

นางศินีนาถ  มีสอน

ครู

เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)


นางเพ็ญพิชญา  พูลสวัสดิ์

นางสาวอรนิชา  ปิติสม

นางสาววันวิสา  จำปาทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สบายฤทัย

นางวันเพ๋ญ  สงวนศักดิ์

นางสาวฉันทนา  กลิ่นชื่น

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดแลเด็ก(ทักษะ)


นายบุญนำ  ชุ่มยิ้ม

นายศาสตรา  เพ็ชรคุ้ม

นายใหม่  ปิยะกิจ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)

คนงานประจำรถขยะ


นายวทิวัส  ผ่องเคหา

นายเอกพัน  เกาะม่วงหมู่

นายชัยยันต์  ฉิมพาลี

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

ยาม


 

นายประยูร  แยัมกระจ่าง

 

 

นักภารโรง